Atruna par informācijas lietošanu

Uz informāciju šajā vietnē attiecas prasības par autortiesību paziņojumiem, atrunām un noteikumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību.
Saturs šajā vietnē neaizstāj ES regulās noteikto, un jebkurā šaubu gadījumā piemērojams ir regulas teksts. Sniegtā informācija nav juridiski saistoša, jo saistošu interpretāciju var sniegt tikai Eiropas Kopienu Tiesa.
Mājas lapu www.energoplanosana.lv uztur:
SIA “EKODOMA”
Noliktavas iela 3-3
1010 Rīga
Latvia
E-mail: ekodoma(at)ekodoma.lv
Lai uzdotu jautājumu, vai sazinātos ar mums, lūdzu aizpildi kontaktu formu.

Par saturu latviešu valodā atbild
SIA “Ekodoma”
Par mājas lapas saturu atbild SIA “Ekodoma”. Tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli, un ne CINEA, ne Eiropas Komisija nav atbildīga par lapā ietverto informāciju un tās izmantošanu.
Lapas programmētājs: www.driven.lv
Dizains: www.driven.lv

Autortiesības
© SIA “Ekodoma”

Jūs drīkstat izdrukāt informāciju no šīs tīmekļa vietnes nekomerciālai lietošanai, ja vien avots ir uzrādīts, neatkarīgi no citiem noteikumiem.
Jūs nedrīkstat atkārtoti izmantot lielu daudzumu satura pat nekomerciālos nolūkos bez SIA “Ekodoma” iepriekšējas atļaujas.
Jūs nedrīkstat izveidot vai izplatīt nekādas šajā vietnē esošās informācijas modificētas, mainītas, paplašinātas, saīsinātas vai tulkotas versijas bez SIA “Ekodoma” iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Šo lapu nav atļauts integrēt “rāmjos” citās tīmekļa vietnēs.
Ja tiek izmantota iepriekšēja autorizācija teksta vai multivides satura (skaņas, attēla, datorprogrammu u.c.) izmantošanai, iepriekš minēto vispārējo atļauju nepiemēro.
Visi lietošanas ierobežojumi jānorāda skaidri. Ja jums ir šaubas par to, vai SIA “Ekodoma” tīmekļa vietnes izmantošana atbilst autortiesību noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar SIA “Ekodoma”

Atruna
SIA “Ekodoma” neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes saturu. Informācija reizēm var būt neprecīza vai nepilnīga, un tā var tikt mainīta laika gaitā.
Informācija šajā tīmekļa vietnē ir vispārīga, un tā nav paredzēta, lai risinātu kādas konkrētas personas vai organizācijas īpašos apstākļus. Mēs nesniedzam profesionālas vai juridiskas konsultācijas. Ja nepieciešama īpaša konsultācija, vienmēr jākonsultējas ar atbilstoši kvalificētu ekspertu vai profesionāli, kas pārzina situāciju.
SIA Ekodoma neuzņemas atbildību par saistīto tīmekļa vietņu saturu vai trešo personu komentāriem, kas tiek publicēti šajā tīmekļa vietnē bez mūsu līdzdalības. (Trešo personu komentāri vienmēr tiek apzīmēti kā šādi.)
Ja jums ir jebkādas bažas par saistītu tīmekļa vietni vai komentāriem, jo īpaši, ja tie satur nelegālu, rasistisku, seksistisku, diskriminējošu, pornogrāfisku, nacionāli-sociālistisku vai citādi aizskarošu saturu, lūdzu, paziņojiet mums pa e-pastu ekodoma (at) ekodoma.lv. Mūsu mērķis ir sniegt precīzu un atjauninātu informāciju. Ja mūsu uzmanība tiks pievērsta kļūdām, mēs centīsimies tās labot.
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no tehniskiem traucējumiem, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību gadījumā, ja mūsu pakalpojumus pārtrauc vai citādi ietekmē tehniskas problēmas.
Mēs nevaram uzņemties atbildību par pārtraukumiem vai citām problēmām, ko izraisījuši faili vai formāti, kas ir kļūdaini vai ir nepareizi strukturēti. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par valsts iestādes juridisku vai oficiālu paziņojumu.
SIA Ekodoma nevar garantēt, ka tiešsaistē pieejamā dokumenta versija ir identiska oficiālajai versijai. Tikai Latvijas Republikas tiesību akti, kas parasti tiek publicēti presē Latvijas Vēstnesis saskaņā ar piemērojamām tiesību normām, tiek uzskatīti par autentiskiem.
Personas datu aizsardzība
Jūsu tiesības uz privātumu mums ir svarīgas. Visus datus uzskata par konfidenciāliem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Dati netiek publiskoti trešajām personām. SIA Ekodoma vāc personisku informāciju tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēta mērķa sasniegšanai. Informācija netiks atkārtoti izmantota nesaderīgiem mērķiem. Lai gan jūs varat apmeklēt lielāko daļu šo tīmekļa lapu, nesniedzot nekādu informāciju par sevi, dažos gadījumos var būt nepieciešama personiska informācija, lai nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus. Tīmekļa lapās, kurās nepieciešama šāda informācija, varat lasīt vairāk par savu datu izmantošanu konfidencialitātes politikas paziņojumos.
Paziņojums par dzimum-neitrālu satura formulējumu
Pat tad, ja tekstā nav nepārprotami izmantoti no dzimuma neitrāli formulējumi, visi ar dzimumu saistītie termini ir uzskatāmi par tādiem, kas attiecas gan uz sievišķo, gan vīrišķo formu.


Visi raksti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram