Kāpēc tieši šāds modulis?

Ēkas ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem. Vidēji 70% no kopējā ēkas patēriņa nepieciešami ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 30% veido elektroenerģijas patēriņš telpu apgaismojumam un elektroierīču darbināšanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz enerģijas tiek tērēts stundā, dienā un mēnesī, lai var tālāk rīkoties un to samazināt. 

Kā strādā šis modulis?

Moduļa pamatprincips ir balstīts uz enerģijas patēriņa datu ievadīšanu vai automātisku datu nolasīšanu. Lietotājs datus var izvēlēties vadīt manuāli vai pieslēgt automātisku datu ielasīšanu no citiem pakalpojuma sniedzējiem. Piemēram, AS “Sadales tīkls” šobrīd piedāvā saviem klientiem iegādāties ik stundas elektroenerģijas patēriņa datus. Pēc datu ievades lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā enerģijas patēriņš ir mainījies, salīdzinot ar optimālajiem rādītājiem un atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tas ļauj saprast un pieņemt lēmumu, vai nepieciešama kāda rīcība, lai samazinātu enerģijas izmaksas.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Iespēja sekot katras ēkas patēriņam. Pieaugot ikmēneša siltumenerģijas un elektroenerģijas rēķiniem, jautājums par to, cik ēka tērē un vai var šos rēķinus samazināt, kļūst arvien aktuālāks. Enerģijas patēriņa samazinājumu ēkā visvieglāk ir panākt ar uzvedības maiņas pasākumiem. Piemēram, apkures sistēmas ieregulēšanu vakaros un brīvdienās, pareizu vēdināšanu, elektroierīču apzinātu lietošanu u.c. paradumiem. Platforma ļauj sekot līdzi enerģijas patēriņam un uzvedības maiņas vai ieviesto energoefektivitātes pasākumu rezultātā panāktajiem ieguvumiem un izvirzīt jaunus mērķus. 

Iespēja salīdzināt vienu ēku ar otru. Platforma piedāvā dažādas iespējas, kā ēkas var salīdzināt savā starpā. To platformā iespējams izdarīt gan izmantojot grafiskos rīkus, gan Vadības pārskata moduli, gan lejupielādējot datus atsevišķā failā. 

Iespēja organizēt sacensības starp ēkām. Bieži ēku īpašnieki uzdod jautājumu, kā motivēt ēkas lietotājus rīkoties un mainīt savus ieradumus. Atbilde ir vienkārša: organizējiet sacensības starp ēku lietotājiem. Platforma ir īstais rīks, lai uzraudzītu šādu sacensību norisi, motivētu ēku lietotājus un apkopotu rezultātus. To var darīt ne tikai biroja ēkās, bet arī skolās, bērnudārzos un kultūras namos. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.

Kāpēc tieši šāds modulis?

Ielu apgaismojums ir viens no tiem sektoriem, kura enerģijas patēriņam var viegli izsekot un kurā var ieviest virkni energoefektivitātes pasākumu ar īsu atmaksāšanās laiku. Ielu apgaismojuma modulis palīdzēs jums noteikt dažādus energoefektivitātes indikatorus un sekot līdzi to izmaiņām. 

Kā strādā šis modulis?

Šī moduļa pamatprincips ir balstīts uz enerģijas patēriņa automātisku un/vai manuālu datu ievadīšanu platformā par katru apgaismojuma posmu. Datu ievade notiek atkarībā no jūsu vēlmēm un kā jums ērtāk. AS “Sadales tīkls” saviem klientiem kā pakalpojumu piedāvā iespēju viņu sistēmā esošo stundas elektroenerģijas patēriņu automātiski ievadīt platformā. Automātiskās datu ielasīšanās gadījumā platformā automātiski tiek aprēķinātas arī ielu apgaismojuma darbināšanas stundas, kas ļauj precīzi noteikt attiecīgā ielu posma patieso apgaismojuma darbināšanas laiku un attiecīgi to mainīt atkarībā no nepieciešamā apgaismojuma līmeņa. Pēc datu ievades lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā ir mainījies elektroenerģijas patēriņš katrā apgaismojuma posmā un salīdzināt to ar vidējiem un bāzes līnijas rādītājiem, piemēram, izvērtēt, vai un kā mainās elektroenerģijas patēriņš uz vienu gaismekli. Apkopojot šo informāciju vienkopus, ielu apgaismojuma sistēmas apsaimniekotājam ir iespēja identificēt un pieņemt lēmumus par potenciālajiem energoefektivitātes pasākumiem un precīzi uzraudzīt to ieviešanu.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Iespēja sekot katra apgaismojuma posma patēriņam. Pieaugot elektroenerģijas izmaksām, katrai patērētajai kilovatstundai ir nozīme. Platforma ļauj lietotājam ērtā veidā sekot līdzi ik stundas elektroenerģijas patēriņa izmaiņām par katru posmu, piemēram, vai tas ir ieslēgts vai nav, kā arī sekot līdzi novirzēm no bāzes līnijas patēriņa un, ja nepieciešams, tālāk rīkoties. Īstenojot gaismekļu nomaiņas projektus, platforma uzskatāmā veidā ļauj sekot līdzi tam, vai plānotais elektroenerģijas ietaupījums tiek sasniegts vai nē. 

Iespēja pamanīt novirzes no bāzes patēriņa. Platformā ir uzskatāmi un savlaicīgi iespējams pamanīt novirzes no ierastā elektroenerģijas patēriņa. Automātiskās datu ielasīšanas gadījumā elektroenerģijas patēriņš tiek atjaunots platformā ikdienu.

Iespēja salīdzināt apgaismojuma posmus savā starpā. Platforma piedāvā dažādas iespējas salīdzināt apgaismojuma posmus un to rādītājus savā starpā. To platformā iespējams izdarīt gan izmantojot grafiskos rīkus, gan Vadības pārskata moduli, gan lejupielādējot datus atsevišķā failā. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.

Kāpēc tieši šāds modulis?

Ik gadu pašvaldībām un uzņēmumiem ir jāapkopo informācija par sasniegtajiem rezultātiem, bet bieži atbildīgajiem tam neatliek laiks vai nav skaidrs, cik daudz un kā to darīt. Vadības pārskata modulis, kas izstrādāts atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, ļaus Jums vieglāk un automātiski sagatavot un apkopot svarīgāko informāciju, liekot uzsvaru uz nozīmīgākajiem aspektiem. 

Kā strādā šis modulis?

Vadības pārskats ir automātiski platformā izveidots atskaites formāts, kas iekļauj visas sadaļas atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Tas iekļauj sadaļu par vēsturisko enerģijas patēriņu, kurā automātiski tiek iekļauti platformā jau apkopotie enerģijas patēriņa dati no ēku, ielu apgaismojuma un/vai autoparka moduļiem. Šī pārskata sadaļa uzskatāmi sniedz informāciju par visiem energopārvaldības sistēmā iekļautajiem objektiem pārskata gadā un iepriekšējos gados, kā arī panākto enerģijas ietaupījumu vai pārtēriņu. Papildus vadības pārskatā ir sadaļas, kas iekļauj datus par lielākajiem enerģijas patērētājiem, kopējām izmaksām, kā arī, balstoties uz iepriekšējo gadu rādītājiem, tajā var definēt jaunus mērķus un plānot nākamās rīcības.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Instruments energopārvaldības sistēmas efektivitātes izvērtēšanai. Vadības pārskats ir dokuments, ar kura palīdzību var izvērtēt energopārvaldības sistēmas efektivitāti, kā arī sniegt vadībai īsu un konkrētu ieskatu par sasniegumiem un turpmākām rīcībām energopārvaldības jomā.

Ļauj ieekonomēt laiku. Vadības pārskats par attiecīgo periodu automātiski iekļauj platformā jau apkopotos datus no pārējiem moduļiem. Gatavojot pārskatu, datus ir nepieciešams tikai pārskatīt un ievadīt pārējo prasīto informāciju. Vadības pārskata sagatavošanai vairs nebūs jāvelta dienas, bet pietiks ar dažām stundām.  

Standartizēts ikgadējs risinājums. Vadības pārskats platformā ir izveidots tā, lai tas gan atbilstu ISO 50001 standarta prasībām, gan arī būtu interesants un noderīgs apkopojums par ieviesto energopārvaldības sistēmu. Tas ļaus izvirzīt objektīvus mērķus un izvērtēt to sasniegšanu. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.

Kāpēc tieši šāds modulis?

Sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir svarīgs ikkatrai pašvaldībai. Degvielas patēriņa uzskaite atkarībā no pārvadātajiem pasažieriem un izmantotajiem transportlīdzekļu veidiem un maršrutiem ir īpaši svarīga ne tikai no izmaksu viedokļa, bet arī no efektīva maršrutu un autoparka plānošanas viedokļa. Sabiedriskā transporta modulis ļauj sekot līdzi jūsu pašvaldības transporta izdevumiem, kontrolēt to efektīvu izmantošanu un identificēt labākos energoefektivitātes pasākumus vai nelietderīgu degvielas pārtēriņu. 

Kā strādā šis modulis?

Ikmēneša dati par nobraukumu, degvielas patēriņu un pārvadāto pasažieru skaitu modulī tiek ievadīti manuāli par katru sabiedriskā transporta maršrutu. Pēc datu ievadīšanas lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā ir mainījies degvielas patēriņš, pārvadāto pasažieru skaits un citi rādītāji, salīdzinot ar bāzes rādītājiem. Tas ļauj saprast un pieņemt lēmumu, vai nepieciešamas kādas rīcības, kas ļautu samazināt degvielas izmaksas, kā arī uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Iespēja sekot katra maršruta patēriņa datiem. Sabiedriskā transporta viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt pēc iespējas lielāku pasažieru plūsmu. Otrs svarīgs aspekts ir to darīt pēc iespējas videi draudzīgākā veidā. Katram sabiedriskā transporta maršrutam ir nozīme, cik daudz degvielas tiek patērēts, lai pārvadātu vienu pasažieri. Jo zemāk šis rādītājs, jo labāk. Platformā šī informācija ir pieejama vienkopus. 

Iespēja salīdzināt maršrutus un to rādītājus. Platforma piedāvā dažādas iespējas salīdzināt sabiedriskā transporta maršrutus un to rādītājus savā starpā. Platformā to iespējams izdarīt dažādos veidos: gan izmantojot grafiskos rīkus, gan Vadības pārskata moduli, gan lejupielādējot datus atsevišķā failā. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.

Kāpēc tieši šāds modulis?

Autoparks, kas veidots no vieglajiem un citiem pašvaldības vai uzņēmuma transportlīdzekļiem, bieži tiek atstāts novārtā, jo dati un fakti par to paliek grāmatvedības kabinetos. Bieži degvielas patēriņi tiek pieņemti, un pašvaldība / uzņēmumi nemaz nezin, cik daudz degvielas tie patērē un vai, ieviešot uzvedības maiņas pasākumus vai nomainot autotransportu, varētu samazināt izmaksas par degvielu.  

Kā strādā šis modulis?

Ikmēneša dati modulī tiek ievadīti manuāli par katru transportlīdzekli. Pēc datu ievadīšanas lietotājs var apskatīt un izvērtēt, vai un kā ir mainījies attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņš un citi rādītāji, salīdzinot ar bāzes rādītājiem. Vienkopus apkopotie dati par pašvaldības / uzņēmumu autoparku sniedz pilnvērtīgu ieskatu par autoparka vecumu, patēriņiem un lietotāju paradumiem, kā arī iespējām pāriet uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem. 

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Visi dati vienkopus. Šobrīd dati par transportlīdzekļu skaitu, to patēriņu un izmaksām visbiežāk paliek grāmatvedības failos un netiek tālāk analizēti. Platformā ir iespēja izvērtēt ne tikai, cik daudz degvielas tiek iztērēts pašvaldības / uzņēmuma autoparkam, bet arī cik efektīvi autoparks tiek lietots. Papildus visi dati par transportlīdzekļiem būs atrodami vienkopus, jebkurā brīdī.  

Rīks pašvaldības transporta plānošanā. Bieži pašvaldības autoparks ir salīdzinoši liels, un pēc pašvaldību apvienošanās tas vietām ir pat dubultojies. Pašvaldības transportlīdzekļu sarakstā nereti ir atrodami vairāki transportlīdzekļi, kas izmantojami vienam mērķim, piemēram, kravas mašīnas, traktori u.c.  Platformā tādējādi kalpo arī kā palīginstruments transporta plānošanā un ļauj pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus par to lietderīgāku izmantošanu. 

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.

Kāpēc tieši šāds modulis?

Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Tādējādi jautājumi, kas skar pašvaldības infrastruktūras spēju pielāgoties klimata pārmaiņu radītājām sekām, arvien biežāk nokļūst pašvaldību dienaskārtībās. Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis (turpmāk – klimata modulis) ir ērts un viegli pārskatāms rīks, kurā var uzsākt veidot ne tikai datu uzskaiti par nozīmīgākajiem klimata riskiem un to ietekmi uz dažādiem sektoriem pašvaldībā, bet arī izvirzīt un sekot līdzi pielāgošanās pasākumu ieviešanai.

Kā strādā šis modulis?

Modulī tiek apkopota informācija pārskatu veidā, kuri satur izvēlētos sektorus, riskus un indikatorus, kurus lietotājs var izvēlēties no piedāvātā klāsta vai izveidot jaunus. Pārskatā var veidot arī veicamo pasākumu sarakstu, sasaistot konkrētus indikatorus ar pasākumiem šo indikatoru uzlabošanai, kas lieliski noder darbu izpildes motivācijai un sistemātiskai uzskaitei. Pārskati tiek veidoti par vienu kalendāro gadu, un tiek piedāvāti trīs sarežģītības līmeņi, atbilstoši pašvaldības kapacitātei pielāgoties klimata pārmaiņām.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Sekot līdzi pašvaldības ievainojamībai. Lai aizpildītu pārskatu, ir nepieciešams uzsākt datu vākšanu un saprast, kuri sektori ir tie, kurus ar klimatu saistītie riski apdraud visvairāk un spēj potenciāli radīt vislielākos zaudējumus. Tas ļaus arī turpmāk pašvaldībai uzsākt sarunas ar visām iesaistītajām pusēm par katra sektora riskiem, kas citādi, iespējams, nekad nenotiktu. Katram pasākumam ir iespēja pievienot arī skaitlisku mēru, indikatorus, kas ļaus novērtēt, vai pašvaldības spēja pielāgoties klimata pārmaiņām ir uzlabojusies un kā mazināt klimata pārmaiņu izraisītos zaudējumus.

Iespēja pielāgot riskus un indikatorus savām specifiskajām vajadzībām. Katra pašvaldība ir unikāla, arī klimata un bioloģiskās daudzveidības kontekstā, un ir riski, kas apdraud vienu pašvaldību, bet neapdraud citu. Klimata modulī ir pieejams plašs risku un indikatoru klāsts, bet papildus tam, ir iespējams ievadīt savus unikālos riskus un to indikatorus, kuriem sekot līdzi gadu gaitā.

Iespēja sekot līdzi pielāgošanās pasākumu izpildei un efektivitātei. Pārskatā jānorāda katra pasākuma ieviešanas termiņš un statuss, kas motivēs sagatavot turpmāku darbības plānu un neļaus atlikt pielāgošanās pasākumu ieviešanu. Ilgtermiņā uzkrātā informācija ļaus izdarīt secinājumus par pašvaldības paveikto pielāgošanās jomā.

Iespēja ērti piekļūt un izmantot monitoringa pārskatu. Pārskata rezultāts ir ērts un vienkāršs datu kopsavilkums, kuru var pārrunāt pašvaldības iekšējās sanāksmēs un izmantot tālāku mērķu izvirzīšanai. Pārskats glabājas platformā un jebkurā laikā ir pieejams izmaiņām un papildinājumiem, padarot to ļoti dinamisku un elastīgu.

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram