Privātuma politika

Mēs ļoti priecājamies, ka jūs esat izrādījuši interesi par mūsu uzņēmumu. Šīs lapas izstrādātājs ir …, bet uzturētājs SIA Ekodoma. Datu aizsardzība ir īpaši svarīga … pārvaldības prioritāte. … interneta lapu izmantošana ir iespējama bez personas datu norādīšanas; tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, personas datu apstrāde varētu kļūt nepieciešama. Ja ir nepieciešama personas datu apstrāde un nav likumā noteikta pamata šādai apstrādei, mēs parasti saņemam piekrišanu no datu subjekta.

Personas datu apstrāde, piemēram, vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, e-pasta adrese vai datu subjekta tālruņa numurs, vienmēr atbilst Vispārējai datu aizsardzības regulai (GDPR) un saskaņā ar konkrētai valstij piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami Ekodoma. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju mūsu uzņēmums vēlas informēt plašu sabiedrību par savākto, izmantoto un apstrādājamo personas datu veidu, apjomu un mērķi. Turklāt datu subjektus ar šo datu aizsardzības deklarāciju informē par viņu tiesībām.

Kā pārvaldītājs, Ekodoma ir īstenojusi daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko aizsardzību personas datiem, ko apstrādā šajā tīmekļa vietnē. Tomēr interneta datu pārraidēm principā var būt drošības nepilnības, tāpēc absolūta aizsardzība var nebūt garantēta. Tādēļ katrs datu subjekts var bez maksas pārsūtīt mums personas datus, izmantojot alternatīvus līdzekļus, piemēram, pa tālruni.

Definīcijas

Ekodomas datu aizsardzības deklarācijas pamatā ir termini, ko Eiropas likumdevējs izmanto Vispārējās datu aizsardzības regulas pieņemšanai. Mūsu datu aizsardzības deklarācijai ir jābūt salasāmai un saprotamai plašai sabiedrībai, kā arī mūsu klientiem un biznesa partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vispirms gribētu paskaidrot izmantoto terminoloģiju.

Šajā datu aizsardzības deklarācijā cita starpā tiek lietoti šādi termini:

Personas dati:

Rediģēt Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā nosaukums, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai uz vienu vai vairākiem šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei specifiskiem faktoriem.

Apstrāde

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, izmantojot vai neizmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, pārraidot, izplatot vai kā citādi darot pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārvaldītājs

Par apstrādi atbildīgais pārvaldītājs vai pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus; ja šādas apstrādes mērķi un līdzekļus nosaka Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, personas datu apstrādātājs vai tā iecelšanas īpašie kritēriji var būt paredzēti Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

Pārvaldītājs

Personas datu apstrādātājs Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR), citu datu aizsardzības tiesību aktu, ko piemēro Eiropas Savienības dalībvalstīs, un citu ar datu aizsardzību saistītu noteikumu mērķiem ir:

Ekodoma, SIA
Noliktavas iela 3-3
Rīga
Email: ekodoma@ekodoma.lv

Atbildīgais par datu aizsardzību

Email: anda.jekabsone@ekodoma.lv 

Sīkfaili

Ekodomas interneta lapās tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek glabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu.

Daudzas interneta vietnes un serveri izmanto sīkfailus. Daudzos sīkfailos ir tā sauktais sīkfailu ID. Sīkfaila ID ir unikāls sīkfaila identifikators. Tā sastāv no rakstzīmju virknes, caur kuru interneta lapas un serverus var piešķirt konkrētai interneta pārlūkprogrammai, kurā tika glabāts sīkfails. Tas ļauj apmeklētajām interneta vietnēm un serveriem diferencēt datu subjekta pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kurās ir citi sīkfaili. Konkrētu interneta pārlūkprogrammu var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfaila ID.

Izmantojot sīkfailus, Ekodoma var nodrošināt šīs vietnes lietotājus ar lietotājiem ērtākiem pakalpojumiem, kas nebūtu iespējami bez sīkfailu iestatījuma.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu tīmekļa vietnē var optimizēt, domājot par lietotāju. Sīkfaili ļauj mums, kā jau iepriekš minēts, atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atpazīšanas mērķis ir lietotājiem atvieglot mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto sīkfailus, piemēram, nav jāievada piekļuves dati ikreiz, kad vietnei piekļūst, jo to pārņem tīmekļa vietne, un tādējādi sīkfails tiek glabāts lietotāja datorsistēmā. Vēl viens piemērs ir iepirkumu groza sīkfails tiešsaistes veikalā. Tiešsaistes veikals atceras saturu, ko klients ir ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā, izmantojot sīkfailu.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošu interneta pārlūkprogrammas iestatījumu, un tādējādi var neatgriezeniski liegt sīkfailu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītos sīkfailus var dzēst jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citu programmatūru. Tas ir iespējams visās populārajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkfailu iestatījumu interneta pārlūkprogrammā, visas mūsu lapas funkcijas var nebūt pilnībā izmantojamas.

Vispārīgo datu un informācijas vākšana

Šī tīmekļa vietne apkopo vispārīgu datu un informācijas virkni, ja datu subjekts vai automatizēta sistēma piekļūst tīmekļa vietnei. Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāta servera žurnālfailos. Šāda informācija var būt:

 • izmantoto pārlūkprogrammu veidi un versijas,
 • operētājsistēma, ko izmanto piekļuves sistēma,
 • tīmekļa vietne, no kuras piekļūšanas sistēma nonāk mūsu tīmekļa vietnē (tā sauktie novirzītāji),
 • apakštīmekļa vietnes,
 • interneta vietnes piekļuves datums un laiks,
 • interneta protokola adrese (IP adrese),
 • piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un
 • jebkuri citi līdzīgi dati un informācija, ko var izmantot, ja notiek uzbrukumi mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, Ekodoma neizdara secinājumus par datu subjektu. Drīzāk šī informācija ir vajadzīga, lai

 • pareizi piegādāt mūsu tīmekļa vietnes saturu,
 • optimizēt mūsu tīmekļa vietnes saturu, kā arī tās reklāmu,
 • nodrošināt mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīmekļa vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa dzīvotspēju un
 • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā.

Tāpēc Ekodoma analīzē datus tikai anonīmi un statistiski, lai palielinātu mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību, kā arī lai nodrošinātu optimālu aizsardzības līmeni mūsu apstrādātajiem personas datiem. Servera žurnālfailu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no visiem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

Iespēja sazināties, izmantojot tīmekļa vietni

Ekodoma tīmekļa vietnē atrodama informācija, kas dod iespēju ātri elektroniski sazināties ar mūsu uzņēmumu, kā arī tieša komunikācija ar mums, kurā iekļauta arī tā dēvētā elektroniskā pasta (e-pasta adreses) vispārīga adrese. Ja datu subjekts sazinās ar datu apstrādātāju pa e-pastu vai izmantojot kontakta veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Šādus personas datus, ko datu apstrādātāja datu subjekts nosūta brīvprātīgi, uzglabā datu subjekta apstrādei vai saziņai ar datu subjektu. Šie personas dati netiek nodoti trešām personām.

Personas datu regulāra dzēšana un bloķēšana

Datu apstrādātājs apstrādā un glabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, vai ciktāl to ir piešķīris Eiropas likumdevējs vai citi likumdevēji likumos vai noteikumos, uz kuriem attiecas pārzinis.

Ja uzglabāšanas mērķis nav piemērojams vai ja beidzas Eiropas likumdevēja vai cita kompetenta likumdevēja noteiktais glabāšanas termiņš, personas datus regulāri bloķē vai dzēš saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

Datu subjekta tiesības

Apstiprināšanas tiesības

Katram datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas uz viņu attiecas.

Piekļuves tiesības

Katram datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa brīvu informāciju par viņa personas datiem, kas tiek glabāti jebkurā laikā, un šīs informācijas kopiju. Turklāt Eiropas direktīvas un regulas piešķir datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

 • apstrādes nolūkiem;
 • attiecīgo personas datu kategorijas;
 • saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir vai tiks publiskoti, jo īpaši saņēmējus trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;
 • ja iespējams, paredzēto laikposmu, kurā tiks glabāti personas dati, vai, ja tas nav iespējams, kritērijus, ko izmanto minētā perioda noteikšanai;
 • personas datu apstrādātāja tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu vai ierobežot personas datu apstrādi attiecībā uz datu subjektu vai iebilst pret šādu apstrādi;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
 • ja personas datus nevāc no datu subjekta, visu pieejamo informāciju par to avotu;
 • automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta GDPR 22. panta 1. un 4. punktā, un, vismaz šādos gadījumos, jēgpilna informācija par attiecīgo loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgums un paredzamās sekas datu subjektam.

Turklāt datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai personas dati tiek nosūtīti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par atbilstīgajiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar pārsūtīšanu.

Tiesības uz labošanu

Katram datu subjektam ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt no pārziņa neprecīzu personas datu labošanu attiecībā uz viņu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, datu subjektam ir tiesības iegūt nepilnīgus personas datus, tostarp iesniedzot papildu pārskatu.

Tiesības uz dzēšanu

Katram datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa personas datu dzēšanu, kas attiecas uz viņu, bez nepamatotas kavēšanās, un pārzinim ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja ir viens no šādiem iemesliem, ja apstrāde nav nepieciešama:

 • Personas dati vairs nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie ir savākti vai citādi apstrādāti.
 • Datu subjekts atsauc piekrišanu, kas ir apstrādes pamatā saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja apstrādei nav cita juridiska pamata.
 • Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktā, un nav sevišķi svarīgu likumīgu iemeslu apstrādei, vai datu subjekts ir pakļauts apstrādei saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu.
 • Personas dati ir nelikumīgi apstrādāti.
 • Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas attiecas uz personas datu apstrādātāju.
 • Personas dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu, kas minēts GDPR 8. panta 1. punktā.

Apstrādes ierobežošanas tiesības

Katram datu subjektam ir tiesības saņemt no datu apstrādātāja apstrādes ierobežojumu, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti.
 • Apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu.
 • Datu apstrādātājam vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes vajadzībām, bet datu subjekts tos pieprasa, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Datu subjekts ir iebildis pret datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, kamēr tiek veikta pārbaude par to, vai datu apstrādātāja likumīgais pamatojums ir pretrunā datu subjekta pamatojumiem.

Tiesības uz datu pārnesamību

Katram datu subjektam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, saņemt personas datus, kas uz viņu attiecas un ir iesniegti pārzinim, strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā. Viņam vai viņai ir tiesības pārsūtīt šos datus citam pārzinim bez kavēšanās no tā pārziņa, kuram personas dati ir sniegti, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, ja apstrāde netiek veikta, veicot oficiālu uzdevumu, kā nepieciešams, vai arī apstrāde, kas nav jāveic.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa uz citu, ja tas ir tehniski iespējams un ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Tiesības uz iebildumu

Katram datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas pamatojas uz GDPR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju. Tas attiecas arī uz profilu veidošanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Iebilduma gadījumā Ekodoma vairs neapstrādā personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādei, kas ignorē datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisku prasību izvirzīšanai, izpildei vai aizstāvībai.

Ja Ekodoma apstrādā personas datus tiešās tirdzniecības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu, lai veiktu šādu tirdzniecību. Tas attiecas uz profilēšanu tiktāl, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešu mārketingu. Ja datu subjekts iebilst pret apstrādes Ekodoma tiešas tirdzniecības nolūkos, Ekodoma vairs neapstrādās personas datus šiem nolūkiem.

Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi, ko Ekodoma veic zinātniskas vai vēsturiskas izpētes nolūkos vai statistikas nolūkos saskaņā ar GDPR 89. panta 1. punktu, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interešu vārdā.

Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanu

Katram datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Apstrādes juridiskais pamats

6. panta 1. punkta a) apakšpunkta GDPR) punkts kalpo par juridisko pamatu apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām mēs saņemam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama tāda līguma izpildei, kura puse ir datu subjekts, kā tas ir gadījumā, piemēram, ja apstrādes darbības ir nepieciešamas preču piegādei vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanai, apstrādes pamatā ir 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta GDPR) apakšpunkts. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, attiecībā uz izmeklēšanu par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Vai mūsu uzņēmums ir pakļauts juridiskam pienākumam, saskaņā ar kuru ir nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde ir pamatota ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses. Visbeidzot, apstrādes darbību pamatā varētu būt GDPR regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Šo juridisko pamatu izmanto tādu apstrādes darbību veikšanai, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatojumiem, ja apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgo interešu vārdā, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ignorē datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kam nepieciešama personas datu aizsardzība. Šādas apstrādes darbības ir īpaši pieļaujamas, jo tās ir īpaši minējis Eiropas likumdevējs. Tas uzskata, ka likumīga interese varētu tikt ņemta vērā, ja datu subjekts ir pārvaldnieka klients (47. apsvērums, 2. GDPR).

Laikposms, kurā tiks glabāti personas dati

Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu personas datu glabāšanas periodu, ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc minētā termiņa beigām attiecīgos datus regulāri dzēš, ja vien tas vairs nav nepieciešams līguma izpildei vai līguma uzsākšanai.


Visi raksti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram