Pieteikties

Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis

Kāpēc tieši šāds modulis?

Jautājums par pašvaldību spēju pielāgoties klimata pārmaiņām šobrīd kļūst arvien aktuālāks. Tas visbiežāk ir saistīts ar plūdiem, bet ir arī citi izaicinājumi, piemēram, ilgstošs sausums, kaitēkļi u.c. Tādējādi jautājumi, kas skar pašvaldības infrastruktūras spēju pielāgoties klimata pārmaiņu radītājām sekām, arvien biežāk nokļūst pašvaldību dienaskārtībās. Pielāgošanās klimata pārmaiņām modulis (turpmāk – klimata modulis) ir ērts un viegli pārskatāms rīks, kurā var uzsākt veidot ne tikai datu uzskaiti par nozīmīgākajiem klimata riskiem un to ietekmi uz dažādiem sektoriem pašvaldībā, bet arī izvirzīt un sekot līdzi pielāgošanās pasākumu ieviešanai.

Kā strādā šis modulis?

Modulī tiek apkopota informācija pārskatu veidā, kuri satur izvēlētos sektorus, riskus un indikatorus, kurus lietotājs var izvēlēties no piedāvātā klāsta vai izveidot jaunus. Pārskatā var veidot arī veicamo pasākumu sarakstu, sasaistot konkrētus indikatorus ar pasākumiem šo indikatoru uzlabošanai, kas lieliski noder darbu izpildes motivācijai un sistemātiskai uzskaitei. Pārskati tiek veidoti par vienu kalendāro gadu, un tiek piedāvāti trīs sarežģītības līmeņi, atbilstoši pašvaldības kapacitātei pielāgoties klimata pārmaiņām.

Kādi ir ieguvumi no šī moduļa?

Sekot līdzi pašvaldības ievainojamībai. Lai aizpildītu pārskatu, ir nepieciešams uzsākt datu vākšanu un saprast, kuri sektori ir tie, kurus ar klimatu saistītie riski apdraud visvairāk un spēj potenciāli radīt vislielākos zaudējumus. Tas ļaus arī turpmāk pašvaldībai uzsākt sarunas ar visām iesaistītajām pusēm par katra sektora riskiem, kas citādi, iespējams, nekad nenotiktu. Katram pasākumam ir iespēja pievienot arī skaitlisku mēru, indikatorus, kas ļaus novērtēt, vai pašvaldības spēja pielāgoties klimata pārmaiņām ir uzlabojusies un kā mazināt klimata pārmaiņu izraisītos zaudējumus.

Iespēja pielāgot riskus un indikatorus savām specifiskajām vajadzībām. Katra pašvaldība ir unikāla, arī klimata un bioloģiskās daudzveidības kontekstā, un ir riski, kas apdraud vienu pašvaldību, bet neapdraud citu. Klimata modulī ir pieejams plašs risku un indikatoru klāsts, bet papildus tam, ir iespējams ievadīt savus unikālos riskus un to indikatorus, kuriem sekot līdzi gadu gaitā.

Iespēja sekot līdzi pielāgošanās pasākumu izpildei un efektivitātei. Pārskatā jānorāda katra pasākuma ieviešanas termiņš un statuss, kas motivēs sagatavot turpmāku darbības plānu un neļaus atlikt pielāgošanās pasākumu ieviešanu. Ilgtermiņā uzkrātā informācija ļaus izdarīt secinājumus par pašvaldības paveikto pielāgošanās jomā.

Iespēja ērti piekļūt un izmantot monitoringa pārskatu. Pārskata rezultāts ir ērts un vienkāršs datu kopsavilkums, kuru var pārrunāt pašvaldības iekšējās sanāksmēs un izmantot tālāku mērķu izvirzīšanai. Pārskats glabājas platformā un jebkurā laikā ir pieejams izmaiņām un papildinājumiem, padarot to ļoti dinamisku un elastīgu.

Ja ieinteresējām, sazinieties ar mums.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram